Banefordeling i badminton ligger klar under badmintonfanerne.

Generalforsamlingen foregår den 29.juni 2020 på Bryrup skole kl. 19.30.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bryrup Idrætsforening, der er udsat fra

mandag den 23. marts til den 29. juni på Bryrup Skole i aulaen.

Dagsordenen er

1.                  Valg af dirigent og stemmetæller
2.                  Formandens beretning
3.                   Afdelingernes beretning
4.                   Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5.                   Forslag fra bestyrelsen
6.                   Forslag fra medlemmerne
7.                   Valg af afdelingsbestyrelser samt eventuelle suppleanter
8.                   Valg af personkreds til formand, næstformand, kasserer og sekretær
9.                   Valg af revisor
10.                 Eventuelt.

Ændringsforslag til vedtægterne § 5, der foreslås følgende tekst:

“Bryrup Idrætsforenings øverste myndighed er generalforsamlingen.

Bryrup Idrætsforening består af en række afdelinger, der ledes af egne bestyrelser på op til 3 – 7 medlemmer. Såfremt det ikke umiddelbart er muligt, eller det ikke er hensigtsmæssigt, kan generalforsamlingen godkende afdelingsbestyrelser på 1 – 2 medlemmer.

Hovedforeningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af en repræsentant fra hver afdelingsbestyrelse samt 3 eller 4 personer samt en kasserer. Formand, næstformand og 1 – 2 menige medlemmer vælges ud af sidstnævnte personer. Kassereren deltager i møder efter behov.

Alle beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Intet medlem af bestyrelserne hæfter personligt for foreningens gæld.”

 

Begrundelse for forslaget er ønsket om, at minimere opgaven som kasserer, så det i fremtiden bliver lettere at rekruttere personer til opgaven som kasserer.

 Alle medlemmer har stemmeret. Alle er velkomne.